Všeobecné obchodné podmienky

 1. Základné ustanovenia

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SOFA PARTNERS SPOL. S.R.O.

 • Obchodné meno: SOFA PARTNERS, spol. r.o.
 • Sídlo: 955 01 Topoľčany, Radlinského 14, Slovenská republika
 • Identifikátory: IČO: 46 416 641, DIČ: 2023374936, IČ pre DPH: SK2023374936
 • Zápis v obchodnom registri : Okresný súd v Nitre , oddiel: Sro, vložka číslo: 30183/N

 

 1. Uzatvorenie zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Sofa Partners s.r.o., IČO: 46 416 641, sídlo: 955 01 Topoľčany, Radlinského 14, Slovenská republika, zápis: OR OS Nitra, odd.: Sro, vložka.č. 30183/N, ako predávajúcim a fyzickou osobou, alebo právnickou osobou, ako kupujúcim. Predmetom predaja a kúpy podľa kúpnej zmluvy je tovar špecifikovaný v objednávke – zálohovej faktúre/ faktúre vystavenej predávajúcim ( ďalej len kúpna zmluva) a to z výrobného programu alebo inej ponuky predávajúceho.

Predávajúci sa zaväzuje vyrobiť a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a prevziať tovar.

Kúpna cena bola dohodnutá v kúpnej zmluve podľa cenníka predávajúceho, aktuálneho k dátumu uzavretia kúpnej zmluvy. Cena sa považuje za zaplatenú momentom platby v hotovosti alebo pripísania dohodnutej finančnej čiastky na účet predávajúceho v dohodnutej dobe. Ak kupujúci neuhradí požadovanú výšku zálohy včas, na objednávku kupujúceho sa ďalej neprihliada.

 

 1. Dodanie tovaru

Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený tým, že tovar riadne zabalí a umožní kupujúcemu s tovarom v mieste dodania nakladať, ak zmluvné strany neuzavreli zmluvu o preprave nábytku. Nakládku tovaru na dopravný prostriedok a odvoz tovaru z miesta dodania si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Ak zmluvné strany uzavreli zmluvu o preprave nábytku tak záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený tým, že tovar riadne zabalí a odovzdá na miesto dodania. Prevádzka predávajúceho, kde došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je miestom dodania tovaru. Ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý nemôže byť dodaný okamžite, je predávajúci povinný dodať tovar kupujúcemu najneskôr do osem týždňov odo dňa zaplatenia zálohy. Ak si kupujúci neprevezme tovar do sedem dní po dni dodania tovaru (dohodnutá dodatočná lehota), predávajúci má právo požadovať od kupujúceho poplatok za uskladnenie vo výške 7,-EUR za každý deň omeškania sa kupujúceho s prevzatím tovaru. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu kupujúcim, má právo predávajúci si ponechať zálohu vo výške 50% z predajnej ceny.

Ak zmluvné strany v súvislosti s kúpnou zmluvou uzavrú zmluvu o preprave nábytku je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu pred dodaním tovaru ( platobné podmienky vo veci „preprava nábytku“ sa nevzťahujú na zákazníkov z Bratislavy).

Výška prepravného bude dohodnutá v objednávke pri maloobchodnom predaji podľa aktuálneho cenníka služieb predávajúceho.

Dopravca sa zaväzuje prepraviť tovar do miesta určenia tak , aby bola zachovaná doba dodania podľa potvrdenej objednávky. Pokiaľ dobu dodania z objektívnych príčin nie je možné dodržať, je predávajúci povinný o takejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a dohodnúť si s ním náhradný termín dodania tovaru.

 

 1. Vlastnícke právo, záruka a ďalšie ustanovenia

Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo ak kupujúci neprevezme tovar, tak okamihom kedy predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom.

Klientom poskytujeme záruku na tovar v zmysle Obchodného zákonníka platnom na celom území SR.

Predávajúci týmto poskytuje záruku za akosť tovaru v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa vzťahuje výlučne na vady zistené v záručnej dobe a spôsobené chybou materiálu, chybnou konštrukciou alebo chybným spracovaním tovaru.

Kupujúci nemá právo na uplatnenie nárokov z vád tovaru :

- ak bol tovar poškodený počas prepravy kupujúcim

- ak bol tovar mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou

- ak bol tovar umiestnený vo vlhkom a prašnom prostredí, alebo ak bol neodborne vyčistený

- ak bol tovar znehodnotený nadmerným zaťažením ložných plôch, sedacích a podrúčkových plôch čalúneného nábytku

- ak bol tovar umiestnený v blízkosti tepelného zdroja, čím následne došlo k jeho poškodeniu

- ak bol tovar vystavený slnečnému žiareniu, čím následne došlo k farebným zmenám na výrobku

-ak bol tovar poškodený od domácich zvierat

Záručný servis sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a opotrebovanie tovaru ako aj na mierny rozdiel odtieňov látky voči odtieňu vzorkovnice. Za vadu sa taktiež nepovažuje, ak sa pri zakúpení sedacej súpravy s polohovateľnými podrúčkami a opierkami materiál krčí, alebo mení svoj tvar, formu. Jedná sa o bežný jav, pretože materiál si na istých miestach vyžaduje vôľu. Na zaoblených a zakrivených častiach, hlavne polohovateľných, sa môžu vyskytnúť záhyby spôsobené rôznou hrúbkou a kvalitou poťahového materiálu, čo je typické pre tenšie a pružnejšie poťahové materiály. Pozáručný servis - túto službu si platí zákazník na základe predbežnej kalkulácie.

Zistené vady treba neodkladne oznámiť vyplneným Reklamačného formulára podľa pokynov na webovej stránke predávajúceho a to priamo na predajni, kde bol tovar zakúpený, alebo na základe dohody zmluvných strán riešenie reklamácie bude vykonané priamo u kupujúceho za účasti servisného technika. Náklady spojené s vyslaním servisného technika v prípade, že nebudú zistené žiadne vady tovaru, znáša v celom rozsahu kupujúci. Pokiaľ bude zákazník závadu neoprávnene reklamovať má predávajúci nárok na spoplatnenie tejto služby podľa aktuálneho cenníka služieb. Všetky podania a oznámenia zmluvných strán súvisiace s reklamáciou budú uskutočnené písomne (pokiaľ nie je výslovne uvedené inak) a budú zaslané doporučene poštou na adresy zmluvných strán, ktoré sú uvedené na faktúre. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti ako nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom, kedy sa nedoručená zásielka vráti odosielateľovi.

Všetky ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán z vád tovaru sa spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

 1. Rozhodné právo

Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia podľa týchto VOP a spravujú zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Všetky spory vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených podľa týchto VOP, vrátane sporov o platnosť jednotlivých kúpnych zmlúv, budú predmetom súdneho konania na miestne a vecne príslušnom všeobecnom súde Slovenskej republiky.

 

 1. Záverečné ustanovenia

V súlade s ustanoveniami zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osôb. údajov v platnom znení podpis kupujúceho na kúpnej zmluve sa považuje za súhlas so spracovaním osobných údajov v informačnom systéme predávajúceho.

Kupujúci svojím podpisom na kúpnej zmluve potvrdzuje, že bol s týmito VOP v plnom rozsahu oboznámený, súhlasí s ich obsahom, VOP sú mu zrozumiteľné, považuje ich za určité a je nimi viazaný.

 

 

SOFA PARTNERS, spol. s.r.o.

Topoľčany, 01.09.2016

Sídlo spoločnosti

 • Sofa Partners s.r.o.
  Radlinského 448/14
  955 01 Topoľčany
 • IČO: 46 416 641
 • +421 908 754 281
 • predajňa Bratislava
  +421 911 411 220


Vytvorila digitálna agentúra MW media www.mwmedia.sk | www.mwshop.eu