Reklamácie

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú priamo na predajni ( ak nie je dohodnuté inak ), v ktorej bol tovar zakúpený.

Kupujúci, ktorý uplatňuje reklamáciu je povinný predložiť reklamovaný tovar

(ak zmluvnými stranami nie je dohodnuté inak) v mieste, kde ho zakúpil, aby mohlo začať reklamačné konanie. Kupujúci si reklamovaný tovar privezie na vlastné náklady.

K reklamácii je potrebné doložiť všetky potrebné údaje, ktoré sú uvedené v reklamačnom formulári. V prípade nepredloženia uvedených dokladov nebude reklamácia uznaná.

V zmysle ZoOS je predávajúci povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Za účelom splnenia tejto zákonnej povinnosti osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád (t.j. uplatňuje reklamáciu), vyplní spolu s povereným zamestnancom predávajúceho alebo určenej osoby, ktorý vybavuje reklamácie reklamačný formulár, v ktorom presne popíše vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný tovar v balení aj s prípadným príslušenstvom a dokumentáciou predávajúcemu. Pre správne posúdenie reklamácie je potrebné, aby reklamovaný tovar bol čistý a kompletný. V reklamačnom formulári uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (ak sa zmluvné strany dohodnú, oznámenie môže byť sprostredkované e-mailom, telefónnym číslom), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Reklamačný formulár (PDF)

Všeobecné obchodné podmienky

Sídlo spoločnosti

  • Sofa Partners s.r.o.
    Radlinského 448/14
    955 01 Topoľčany
  • IČO: 46 416 641
  • +421 908 754 281
  • predajňa Bratislava
    +421 911 411 220


Vytvorila digitálna agentúra MW media www.mwmedia.sk | www.mwshop.eu